Ochrana osobných údajov

GDPR – Ochrana osobných údajov zákazníkov

Pre našu spoločnosť je prioritou chrániť osobné údaje zákazníkov v zmysle platnej legislatívy, najmä v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “ZoOOÚ”).
Dodržiavame všetky potrebné štandardy a pravidlá, a preto v zmysle príslušných ustanovení ZoOOÚ poskytujeme dotknutej osobe nižšie uvedené informácie.

Spoločnosť: Názov: eRuption, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 21, 831 04 Bratislava, IČO: 47072008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88690/B

Dozorný orgán: Dotknutá osoba, má právo podať sťažnosť alebo iný podnet vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ POJMY

Osobný údaj – údaj týkajúci fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo (napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor a pod.).
Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (napr. zákazník, potenciálny zákazník, zamestnanec).
Prevádzkovateľ – každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Spracúvanie osobných údajov – spracovateľské operácie s osobnými údajmi.
Príjemca osobných údajov – každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
Tretia strana – subjekt iný než dotknutá osoba, prevádzkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.
Profilovanie – akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby.
Účel spracúvania osobných údajov – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
Obmedzenie spracúvania osobných údajov – označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.
Zodpovedná osoba – osoba určená prevádzkovateľom, ktorá plní úlohy podľa ZoOOÚ.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:
eRuption, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 21, 831 04 Bratislava, IČO: 47072008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88690/B
(ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

Zodpovednou osobou Prevádzkovateľa je: Jana Poničanová Žilavá, korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 21, 831 04 Bratislava, e-mail: info@eruption.sk, tel. č. +421 903 910 240.

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohol poskytovať svoje služby, ponúkať svoje produkty a zabezpečovať zákaznícku podporu a vždy v takom rozsahu, ktorý je potrebný na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov.
V závislosti od účelu, Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto údaje:

 1. základné identifikačné údaje – titul, meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, identifikačné číslo zákazníka, číslo zmluvy
 2. kontaktné údaje – e-mail, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa
 3. platobné údaje a údaje súvisiace s vykonanými platbami
 4. údaje týkajúce sa histórie zákazníka – miera spokojnosti zákazníka, história spolupráce

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä:

 • spracovanie zmluvných záväzkov v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 • plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa
 • spracovanie účtovnej agendy
 • evidencia zákazníkov
 • marketingové služby a informovanie o novinkách týkajúcich sa služieb Prevádzkovateľa o špeciálnych kampaniach a akciových ponukách
 • prieskum trhu a prieskum spokojnosti zákazníkov
 • poskytnutie finančnej výhody zákazníkovi
 • spracovanie žiadostí a podnetov
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predovšetkým spracúvanie:

 1. na základe zmluvy, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby
  Zmluvné vzťahy sa týkajú najmä poskytovania služieb Prevádzkovateľa, napr. objednávky, kúpno-predajné zmluvy a pod. V takom prípade sú osobné údaje spracúvané len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.
  Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov zo strany Dotknutej osoby úplne dobrovoľné. Zároveň je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov nebude možné zmluvu uzavrieť.
 2. na základe oprávnených záujmov, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby
 3. na základe právneho predpisu, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby (napr. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)
 4. na základe súhlasu Dotknutej osoby
  Súhlas sa vyžaduje keď neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov a pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov.

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na účel jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany. Tento oprávnený záujem musí prevažovať nad záujmami Dotknutej osoby.
Oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa sú napríklad:

 • poskytovanie informácií ohľadom správy zmlúv
 • priamy marketing, ak sa v zmysle právnych predpisov nevyžaduje súhlas
 • vymáhanie právnych nárokov
 • ďalšie spracúvanie v súlade s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, ak boli splnené všetky podmienky zákonného spracúvania.

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami, resp. kategóriami príjemcov Prevádzkovateľa sú:

 • spoločnosť eRuption, s.r.o., IČO: 47 072 008
  sídlo: Kalinčiakova 21, 831 04 Bratislava

Ďalšie spoločnosti:

 • TALEIA s.r.o., IČO: 35 867 183
  sídlo: Muškátová 6, 902 01 Pezinok
 • MailChimp (c/o The Rocket Science Group, LLC).

ZDROJ, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Dotknutej osoby alebo od inej ako Dotknutej osoby, napr. od blízkej osoby Dotknutej osoby, od zamestnávateľa Dotknutej osoby, od spolupracujúceho subjektu a pod.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Prevádzkovateľ predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, prípadne do tretích krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie. Prevádzkovateľ uskutoční prenos do tretích krajín iba za podmienky, že tieto krajiny, podľa rozhodnutia Európskej komisie, zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak náležité rozhodnutie Európskej komisie neexistuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa poskytnú primerané záruky ochrany osobných údajov.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa spracúvajú na nevyhnutnú dobu, najmä po dobu:

 • trvania zmluvného vzťahu alebo
 • troch, ôsmych, prípadne desiatich rokov od udelenia súhlasu alebo
 • trvania účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú alebo
 • ustanovenú príslušným právnym predpisom (napr. doba desiatich rokov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve)

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nižšie uvedené práva.

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa osobné údaje spracúvajú má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami o účele spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, o práve na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie alebo namietanie ich spracúvania, ďalej o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ opravil nesprávne osobné údaje alebo doplnil neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (Právo byť zabudnutý)
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje, ak sú splnené zákonné predpoklady na výmaz. Právo na výmaz osobných údajov Dotknutá osoba nemá napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, za účel archivácie, na splnenie si zákonnej povinnosti a pod.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov na najnevyhnutnejšie zákonné dôvody.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené ďalšie zákonné požiadavky. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ Prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo odvolať súhlas 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať návrh na začatie konania 
Dotknutá osoba, má právo podať sťažnosť alebo iný podnet vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, č.: +421/2/3231 3220, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Oznámenia a opatrenia prijaté v súvislosti s uplatňovanými právami sa poskytujú bezodplatne.
Ak je však žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti v súvislosti s uplatňovaním jej práv do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

DOBROVOĽNOSŤ POSKYTOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dôvodom poskytovania osobných údajov zo strany Dotknutej osoby je predovšetkým plnenie zmluvy, alebo plnenie povinností ustanovených zákonom, prípadne poskytovanie informácií súvisiacich so službami Prevádzkovateľa.
Poskytnutie osobných údajov zo strany Dotknutej osoby je výlučne dobrovoľné.
V prípade, že Dotknutá osoba (zákazník / potenciálny zákazník) neposkytne osobné údaje nevyhnutné pre uzatvorenie objednávky alebo zmluvy, prípadne za iným účelom, uvedené bude považované za nezáujem Zákazníka využiť ňou ponúkané služby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie sú určené predovšetkým zákazníkom Prevádzkovateľa alebo potenciálnym zákazníkom, prípadne iným Dotknutým osobám.
Tieto informácie sú uverejnené na internetovej stránke Prevádzkovateľa a rovnako sú k dispozícii v listinnej podobe v mieste jeho sídla.
Prevádzkovateľ poskytuje tieto jasne formulované informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Ak má Dotknutá osoba, prípadne tretia osoba, nejasnosti týkajúce sa tohto informačného dokumentu, môže sa na Prevádzkovateľa obrátiť, a to telefonicky, e-mailom, osobne v mieste sídla alebo korešpondenčne, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Uvedené znenie je platné a účinné odo dňa 25.5.2018.